Circulatieplan Meise-centrum

De dorpscentra is Meise en Wolvertem veiliger, levendiger en aangenamer maken: uit de participatiemarkten in 2019 bleek dat dit voor onze inwoners een grote prioriteit is. Het bestuur besliste dan ook om hier een duidelijke beleidskeuze van te maken en deze doelstelling op te nemen in het meerjarenplan.

De gemeenteraad keurde op 19 juli 2021 het circulatieplan voor Meise-centrum goed. Het circulatieplan heeft tot doel om de verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise te verbeteren om, zoals in het meerjarenplan staat opgenomen, van Meise-centrum een bruisende dorpskern te maken en duurzaam leven en bewegen te stimuleren. In het plan werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties die inwoners maakten tijdens het participatiemoment bij de voorstelling van het eerste ontwerp dat nadien ook nog uitvoerig besproken werd met de verschillende stakeholders.

Visie

De verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise gaat al jaren achteruit omwille van het vele verkeer en de weinige ruimte voor voetgangers en fietsers. Zo zijn er in de buurt van de verschillende schoolomgevingen onveilige situaties. Smalle voetpaden en smalle straten met dubbelverkeer leiden tot moeilijke verkeersbewegingen en frustraties.

Het doel is om doorgaand verkeer dat niet in het centrum moet zijn, om te leiden naar de Nieuwelaan zodat de Brusselsesteenweg een straat wordt voor plaatselijk verkeer en zwakke weggebruikers. Om dit te bereiken, nemen we verschillende maatregelen. Zo krijgen fietsers, voetgangers en auto’s elk hun plaats en zorgen we voor veiliger en vlotter verkeer in en rond het centrum van Meise.

Participatie

Dit circulatieplan kwam tot stand dankzij de inbreng van heel wat inwoners en handelaars. Nadat het studiebureau op basis van analyse van de situatie een eerste ontwerp opmaakte, werden verschillende participatiemomenten georganiseerd. Hier werd de situatie toegelicht en konden de deelnemers aan verschillende gesprekstafels hun opmerkingen en suggesties doorgeven. Het studiebureau ging samen met het gemeentebestuur aan de slag met de verschillende opmerkingen en maakte op basis van de input van de participatiemomenten heel wat aanpassingen aan het plan.

Zone 30, woonerf en fietsstraten

Zone 30

In het centrum van Meise wordt de zone 30 uitgebreid. Deze zone omvat het gebied tussen de Nieuwelaan (niet inbegrepen), de Kardinaal Sterckxlaan (niet inbegrepen), de Kraaienbroeklaan, de Krogstraat (deels inbegrepen) en de Parklaan. De hele Brusselsesteenweg valt dus in deze zone.

Woonerf

In bepaalde straten van het centrum komt een woonerf om het lokale centrumkarakter te versterken. Er komt een woonerf in de straten rondom de markt, dit omvat volgende straten: Brusselsesteenweg (deels), de Boechtstraat, Krogstraat (deels), Onze Lieve Heerweg (deel), August Van Doorslaerlaan, De Beaufforstraat, Oudstrijdersplein en Limbosweg. In een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zo nodig moeten ze stoppen. Voetgangers mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. In een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur. Parkeren gebeurt op afgebakende plaatsen door wegmarkeringen of waar een verkeersbord het toelaat.

Fietsstraten

In een zone rond dit woonerf wordt als ‘aanloop’ naar het centrum gewerkt met fietsstraten in een fietszone. Hierin zit het grootste deel van de Brusselsesteenweg, de Bouchoutlaan, Onze Lieve Heerweg (deel), Landbeekstraat, Blauwenberg en Baptist De Donderstraat. Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar is herkenbaar aan een groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u en je mag met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden. In het noordelijk deel van de Brusselsesteenweg vanaf de MankeVos komt een fietssuggestiestrook en in het zuidelijk deel tussen het plein met Baron D'hoogvorst en de Nieuwelaan komen fietspaden.

Circulatieplan

In de Blauwenberg en een deel van de Krogstraat zal eenrichtingverkeer ingevoerd worden. Hierdoor zullen op deze smalle assen geen frustraties meer ontstaan van de weggebruikers en wordt het verkeer verdeeld over de verschillende assen in Meise. Daarnaast wordt in de Beauffortstraat een permanente knip voorzien. Deze straat is heel smal en doorgaand verkeer is hier niet gewenst.

Tijdens de ochtendschoolspits (op schooldagen van 8u tot 9u) en tijdens bepaalde periodes (de wekelijkse markt op zaterdag en bij evenementen), komt er een bijkomende knip om doorgaande verkeersstromen op de Brusselsesteenweg te weren. Dit gebeurt door een verzinkbare paal te plaatsen, zodat wagens die uit de Boechtstraat komen, niet links kunnen afslaan. Bijkomend zal tijdens de ochtendspits tussen 8u en 9u het noordelijke stuk van de Brusselsesteenweg (vanaf de Blauwenberg) tijdelijk eenrichtingverkeer worden.

Realisatie

In het plan wordt ook rekening gehouden met de herinrichting van het ‘marktplein’ en de opwaardering van het plein voor de 'Muziekacademie'. Het ‘marktplein’ zal niet volledig autoluw worden, zoals in het oorspronkelijke plan voorzien was. Er wordt meer ruimte voorzien voor groen en terrassen, voetgangers en fietsers krijgen er een prominentere plaats en parkeren zal nog steeds mogelijk zijn. Parkeren langs de rijbaan blijft mogelijk. Er zullen minder parkeerplaatsen zijn dan nu het geval is, maar door onder andere de herinrichting van de carpoolparking, wordt op korte wandelafstand meer parking gecreëerd voor wagens. De volledige voorstelling van het circulatieplan kan je raadplegen op www.meise.be.

Om zo snel als mogelijk van start te gaan met het plan, werd een actietabel opgesteld. Op korte termijn (in 2021 -2022) zullen onder andere de zone 30, de fietszone, fietssuggestiestrook, plaatsen borden plaatselijkverkeer en éénrichtingsstraten, knip Beauffortstraat en paaltje ter hoogte van de markt ingevoerd worden. Op middellange termijn (2022-2023) komen de aanleg van de pleinen en de wegversmalling de woonerven en op iets langere termijn na 2023 de fietspaden in het zuidelijk deel van de Brusselsesteenweg aan bod.

Alle uitleg en de actietabel lees je in deze presentatie

Voorgeschiedenis en participatie

Voorontwerp en participatie

Het traject voor een nieuw circulatieplan voor Meise-centrum is gestart. Er werd een studiebureau aangesteld dat de huidige situatie onderzocht heeft en op basis hiervan een voorontwerp maakte. Dit voorontwerp diende als basis voor participatiemomenten met de belanghebbenden: in september en oktober 2020 vonden vijf participatiemomenten plaats waarop samen met de inwoners, scholen en handelaars de plannen bekeken werden en er de mogelijkheid was om bedenkingen en suggesties te formuleren. Iedereen kon ook nog tot en met 16 oktober zijn opmerkingen en suggesties via e-mail bezorgen aan het gemeentebestuur.

Er werd massaal gereageerd door de inwoners. We horen veel bezorgdheden en zien tegelijkertijd ook een grote betrokkenheid van onze inwoners. De vele creatieve suggesties en alternatieven tonen dat het onderwerp heel erg leeft bij onze inwoners, handelaars en bezoekers van het dorpscentrum. We willen iedereen uitdrukkelijk bedanken voor zijn of haar constructieve inbreng.

Het studiebureau maakte een inventaris op waarin alle ingediende voorstellen en reacties op de participatie-avonden anoniem staan opgelijst. Ze maakten ook een samenvatting waarbij in een overzicht alles is terug te vinden. Beide documenten kan je onderaan deze pagina raadplegen. 

Het college van burgemeester en schepenen bekijkt momenteel het verdere plan van aanpak van het circulatieplan. Er werden dus nog geen besluiten genomen. 

Vervolg van het traject

Het doel is een plan met een breed draagvlak te creëren. Dit willen we in dialoog met de belanghebbenden bereiken. De verschillende betrokkenen zoals de scholen, handelaars, fietsersbond… zullen nauw betrokken worden bij de verdere opmaak van het plan. Uiteraard zal uiteindelijk de gemeenteraad beslissen welk plan wordt uitgevoerd. Het is duidelijk dat het einddoel voor iedereen hetzelfde is: een levendiger, veiliger en aangenamer dorpscentrum.

Op de hoogte blijven van het circulatieplan Meise-centrum: volg het nieuws op de website www.meise.be en op de Facebookpagina Gemeente Meise.

  • foto: Overzicht circulatieplan.jpg
  • foto: Overzicht fietsstraten - woonerf - zone 30.jpg

Openingsuren & contact

Dienst mobiliteit
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 95
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
mobiliteit@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina