Historiek sociaal woonproject Tussenveld

 • Februari 2014: eerste overleg tussen gemeente, VMSW, Sociale Huisvestingsmaatschappij (SH). Er wordt beslist om een stedenbouwkundige studie voor de 11,3 ha aan onbebouwde grond in binnengebied tussen Tussenveld-Papenkoren-Middelveld- Heimbeekveld te laten uitvoeren. Het doel van deze studie is een totaalvisie op het project te ontwikkelen.
 • 1 april 2014: bespreking startnota met programma van eisen en modaliteiten van het contract van de ontwerper voor de opmaak van de stedenbouwkundige studie
 • 14 april 2014: akkoord van het College met de startnota en het programma van eisen betreffende de opmaak van de stedenbouwkundige studie voor het woonproject Tussenveld.
 • Mei-juni 2014: aanbestedingsprocedure van de VMSW voor aanstelling van uitvoerder van de stedenbouwkundige studie.
 • 1 augustus 2014:  aanstelling door VMSW van BLAUDRUK, gevestigd te 2140 Antwerpen voor de stedenbouwkundige studie. De gunningsprijs ten bedrage van 54.329 euro wordt ten laste genomen van het Vlaams Gewest.
 • - 29 augustus 2014: startvergadering voor de opmaak van de stedenbouwkundige studie.
 • - September 2014 – juli 2015: uitwerking stedenbouwkundige studie met een eindrapport JUNI 2015 in samenwerking met VMSW, gemeente, Ruimte Vlaanderen, SH.
 • 24 maart 2015: informatieavond voor de inwoners en gecoroleden waarop de stedenbouwkundige studie door BLAUDRUK wordt toegelicht, mogelijkheid tot vraagstelling en bespreking in kleinere groepen.
 • 26 oktober 2015: kennisname van de stedenbouwkundige studie door het college en goedkeuring van  het eindrapport JUNI 2015 goed onder voorwaarde dat bij de gefaseerde ontwikkelingen de mobiliteitsimpact op de omgeving wordt geëvalueerd en de stedenbouwkundige aanvragen een onderbouwd mobiliteitsrapport bevatten.
 • 17 november 2015:  goedkeuring van het totaalbeeld van het stedenbouwkundig plan door de gemeenteraad op voorwaarde dat er een gefaseerde ontwikkeling komt en de stedenbouwkundige aanvragen onderbouwd worden met een gemotiveerd mobiliteitsrapport. Het stedenbouwkundig plan vermeldt een totaal project van 295 woonentiteiten bestaande uit 80 sociale huurappartementen, 116 huurwoningen en 99 koopwoningen te realiseren in 8 fasen over ca 35 jaar. 2 ha van de projectoppervlakte (11,3ha) wordt niet bebouwd zodat er een zachte overgang naar de landelijke omgeving wordt gecreëerd.
 • 8 februari 2016: principiële goedkeuring door het college van het voorstel van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (gezien de gewijzigde subsidieregeling voor koopwoningen) om de  grondgebonden huurwoningen en huurappartementen in de zones - grenzend aan de school van Eversem - in de eerste fase te bouwen. Er wordt gevraagd aandacht te hebben voor woningen met 1 of 2 kamers. Het college vraagt ook in de eerste fase de mobiliteitsstudie te laten gebeuren.
 • 31 maart 2017: organisatie door SH van een architectuurwedstrijd voor perceel 1 binnen het projectgebied. Het ontwerp van Filip De Mulder architect bvba werd als het beste ontwerp weerhouden.
 • april –mei 2017: aanbesteding door VMSW voor het ontwerp van de infrastructuurwerken binnen het projectgebied. De VMSW heeft op 16 mei 2017 Quadrant uit Kortenberg aangesteld als ontwerper infrastructuur.
 • 11 mei 2017: organisatie startvergadering door VMSW, SH  en gemeente voor de infrastructuurwerken voor het volledige project.
 •  14 december 2017: aanvraag beleidstoets door SH voor het gehele project Tussenveld (59 koopwoningen, 237 huurwoningen) via het projectportaal VMSW
 • 19 februari 2018: goedkeuring door het college van principe voor vaststelling van de rooilijn in eerste fase van het project
 • 25 mei 2018: bespreking projectfiche ontwikkeling woonproject (237 sociale huurentiteiten en 59 koopwoningen) op het lokaal woonoverleg
 • 18 juni 2018: principiële goedkeuring door het college van de projectfiche (237 sociale huurentiteiten en 59 koopwoningen)
 • 2 juli 2018:  goedkeuring door het college van het voorgestelde voorontwerp van het studiebureau Quadrant voor de riolerings- en wegeniswerken  voor de eerste fase (45 woongelegenheden waaronder 9 koopwoningen) van de uitbreiding van de wijk Eversem.
 • 13 november 2018: bespreking gewijzigde projectfiche ( in plaats van de 237 sociale huurentiteiten worden 218 sociale huurentiteiten en 19 Vlabinvest huurentiteiten voorgesteld) op het lokaal woonoverleg
 • 3 december 2018 : goedkeuring gewijzigde projectfiche door het college. De uitvoering van het project zal gefaseerd gebeuren op hele lange termijn om de leefbaarheid en integratie in de wijk mogelijk te maken.
 • 22 januari 2019: Informatievergadering voor de buurtbewoners rond perceel 1 van project Tussenveld
 • 5 februari 2019: Plenaire vergadering dossier infrastructuur perceel 1 project Tussenveld.
 • 4 maart 2019 : beslissing van het college om de realisatie van het project Tussenveld “on hold” te zetten en een stuurgroep op te richten

 • 15 april 2019: beslissing van de gemeenteraad voor bijeenroeping van een stuurgroep voor de opvolging van het sociaal woonbeleid en het behalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) met aanduiding van de afgevaardigden in de stuurgroep

 • 30 april 2019 : eerste vergadering van de stuurgroep

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02 892 20 50
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag
Op afspraak: 8.30 - 11.45 uur

De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak. 

Maak een afspraak

De dienst ruimtelijke ordening is enkel in de voormiddag (8u30 - 12u) telefonisch bereikbaar. 

Deel deze pagina