Sociaal woonproject Tussenveld

Het woonproject Tussenveld beoogt in een eerste fase de oprichting van 45 sociale woningen waaronder 80% huurwoningen en 20% koopwoningen.

Er werd een informatievergadering voor de buurtbewoners gehouden op  22 januari 2019 over de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken voor het sociaal woonproject. De infrastructuurwerken en het mobiliteitsaspect werden toegelicht door het studiebureau Quadrant en het bouwproject voor de woningen werd toegelicht door architect Filip De Mulder.  Het project sluit met de nieuwe wegenis in Fase I aan op Wanneshof en Putteveld, alsook een voetgangersdoorsteek op Middelveld.

De bijgevoegde visualisaties brengen het beoogde woonproject in beeld. De informatievergadering werd gehouden voorafgaandelijk aan de indiening van de omgevingsvergunningsaanvraag, net om het project nog wat te kunnen bijsturen op het vlak van gegronde belangrijke opmerkingen. Op 5 februari heeft een plenaire vergadering plaatsgevonden met de verschillende administraties.

Burgers konden hun vragen/opmerkingen/suggesties voor verbeteringen over het woonproject Fase 1 overmaken via het e-mailadres tussenveld@meise.be. Opmerkingen die ons bereikten voor 4 februari om 12u werden gebundeld en meegenomen naar de plenaire vergadering. Het e-mailadres tussenveld@meise.be blijft voor formulering van vragen voorlopig actief tot 28 februari 2019.

De vragen/suggesties… werden gebundeld worden in rubrieken op deze website. Er wordt momenteel nog gewerkt aan de uitwerking van een aantal van deze rubrieken. Houd de website dus in de gaten!

Er werd momenteel nog geen omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. In het kader van deze aanvraag zal een openbaar onderzoek gehouden worden. In de periode van het openbaar onderzoek kunnen ook bezwaren geformuleerd worden. Het formuleren van bezwaren tijdens de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag kan NIET via het e-mailadres tussenveld@meise.be maar moet op de wettelijke voorziene wijze gebeuren (zijnde via invoering in het omgevingsloket of via een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen).

Gezien de diverse reacties die op het project werden ontvangen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen op 4 maart 2019 beslist om de realisatie van het bouwproject Tussenveld  'on hold' te zetten en een stuurgroep op te richten om meer duidelijkheid te brengen, in het bijzonder om na te kijken hoe sociale huurwoningen op een doordachte, gedragen en gespreide manier kunnen worden gerealiseerd. Van deze stuurgroep maken deel uit: de fractieleiders van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, de voorzitter van de GECORO, een lid van de milieuraad, de coördinator grondgebiedszaken-juridische zaken, het diensthoofd stedenbouw, het voltallige schepencollege, de coördinator van de interlokale vereniging Regionaal woonbeleid Noordwest-Brabant en de respectievelijke vertegenwoordigers van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Vlabinvest, Providentia, de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Deze stuurgroep kwam een eerste maal samen op 30 april 2019. Op de volgende vergadering van de stuurgroep zullen ook derde partijen uitgenodigd worden.

Fotos

  • foto: DWA-woonproject Tusselveld Fase I.jpg
  • foto: RWA-woonproject Tussenveld Fase I.jpg
  • foto: Visualisatie met inrichtingsprincipes woonproject Tussenveld Fase I.jpg