Vast bureau

Het vast bureau bestaat uit de burgemeester, 5 schepenen en de algemeen directeur. De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van het vast bureau en maakt de notulen op.

De burgemeester is voorzitter van het vast bureau. Het mandaat van de burgemeester en de schepenen duurt in principe zes jaar.

Werking

Het vast bureau is een collegiaal orgaan. Het vast bureau vergadert in gesloten zitting, in principe tweewekelijks, op maandag. De verdeling van de bevoegdheden onder zijn leden gebeurt bij aanvang van de bestuursperiode en geldt in principe voor zes jaar. Maar alle aangelegenheden, ongeacht tot wiens domein ze behoren, moeten steeds onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van alle leden.

Beslissingen van het vast bureau

Om je als burger te informeren over het beleid van de gemeente, publiceren we op de pagina 'Besluitenlijst' in toepassing van het decreet lokaal bestuur een lijst van genomen beslissingen door het vast bureau.

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018.

Openbaarheid

Je hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke beslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

Om documenten aan te vragen bij de Gemeente Meise hoef je niet van Meise te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. 

  • Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8 – 1860 Meise.
  • Een aanvraag kan ook per mail (openbaarheid@meise.be)

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

De aanvraag wordt ingeschreven in een register.

Nadat je aanvraag wordt ingeschreven in het register, zal deze uiterlijk binnen de 20 dagen worden beantwoord. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).

Wanneer niet tijdig op je aanvraag wordt geantwoord of wanneer je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kan je beroep indienen bij:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur

Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

02 553 57 03 
openbaarheid@vlaanderen.be

Je hebt daarvoor een termijn van dertig kalenderdagen. Meer informatie vind je op de website van het agentschap binnenlands bestuur via de klachtenwegwijzer.