Onbebouwde percelen

De activeringsheffing heeft in de eerste plaats een stedenbouwkundig doel: ze is bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid. Enerzijds het bewoonbaar maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze percelen.

Aanvragen

Je ontvangt een aangifteformulier van het lokaal bestuur Meise. Wanneer je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij het lokaal bestuur van Meise en dit uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar. Je kan de aangifte online, via mail of via de post doen.

1. Via mail

Vul het aangifteformulier in. Onderteken het en verzend het formulier, met de nodige bewijsstukken, voor de datum die erin vermeld staat naar: rop@meise.be .

2. Via post

Vul het aangifteformulier in. Onderteken het en stuur het formulier, met de nodige bewijsstukken, voor de datum die erin vermeld staat naar 'Lokaal bestuur Meise, dienst ruimtelijke ordening, Tramlaan 8, 1861 Meise’.

Tarieven

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2020.

  • 15,00 euro per lopende meter voor de eerste 10 lopende meters;
  • 25,00 euro voor de resterende lopende meters van hetzelfde perceel;
  • de minimumaanslag voor elk perceel bedraagt 200,00 euro.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van december 2019. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat.

De geïndexeerde prijs per lopende meter wordt steeds afgerond naar het hogere decimaal. (bvb.: 15,02€/lm wordt 15,10€/lm).

Vrijstellingen

Het reglement voorziet in een aantal vrijstellingen. Zoals: kinderen ten laste, enige eigendom, landbouw, het technisch onbebouwbaar zijn van het perceel, .... Indien je meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen, dienen de nodige bewijsstukken afgegeven te worden.

Werkwijze

De gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening stuurt de eigenaars van een onbebouwd perceel een aangifteformulier. Aan de hand van het formulier wordt nagegaan of men in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Bij gebreke van en bij onjuiste gegevens op de aangifte wordt de belastingplichtige aangetekend aangeschreven en ambtshalve belast volgens de gegevens waarover de dienst ruimtelijke ordening / dienst financiën beschikt.

Na het verwerken van de gegevens, worden de zakelijk gerechtigde(n) die niet vrijgesteld zijn of waarvan geen aangifte werd ontvangen een aanslagbiljet opgestuurd door de dienst financiën.

Beroep

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Bezwaarschiften worden gericht en behandeld door de gemeentelijke dienst financiën.