Horecavergunning

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen, of om een bestaande horecazaak over te nemen, moet je een horecavergunning hebben. Die vergunning bundelt verschillende verplichtingen en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak.

Voorwaarden

Een horecazaak wordt gedefinieerd als elke drank-of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

Om een horecavergunning te verkrijgen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en als vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 • Beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bij verkoop van voeding.
 • Voldoen aan de hygiëne- en moraliteitsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het schenken en ter plaatse consumeren van gegiste dranken en/of sterke drank
 • Beschikken over een geldige objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (= horecazaak van meer dan 50 m², waarbij de oppervlakte van een eventueel terras ook wordt meegeteld)
 • Beschikken over een vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III). Die vergunning moet je aanvragen bij de Kansspelcommissie. (indien van toepassing)

 • Beschikken over een brandveiligheidsattest voor een voor het publiek toegankelijke inrichting. Dit vraag je aan via de website van de brandweer. De brandweercontrole is betalend. 

 • Voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht in het kader van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten conform de Vlaamse milieuregelgeving (indien van toepassing)

 • Voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen (zo moet het pand onder meer de functie horeca hebben). Hiervoor neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Als blijkt dat de functie van het pand moet gewijzigd worden (bvb. van winkel naar horeca), helpen zij je verder op weg. 

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning en tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, … of

 • het pand (bijv. verhuizing, grondige verbouwing, …)

Hoe aanvragen

Je vraagt een horecavergunning aan via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • uittreksel uit het strafregister (model 596.1) met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning) van: de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen en – als de uitbating in handen is van een vennootschap – alle medezaakvoerders

 • registratie, erkenning of toelating van FAVV

 • geldig bewijs van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing

 • brandveiligheidsattest (indien van toepassing, conform het gemeentelijk brandveiligheidsreglement)

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

E-loket

 • Aanvraag exploitatie- en drankvergunning horeca

  Formulier

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bestuursadministratie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur

Deel deze pagina