Resultaten Gemeentemonitor Meise: Hoe tevreden zijn de Meisenaars over hun gemeente?

Driejaarlijks organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Hiermee wordt gepeild naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers en dat over heel uiteenlopende thema's heen: van samenleven over wonen tot mobiliteit en klimaat. 135.000 inwoners verspreid over de 300 gemeenten en steden namen in 2023 deel aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Voor onze gemeente zijn er 950 Meisenaars aangeschreven, waarvan er 390 de burgerbevraging hebben ingevuld.

Gelukkige en tevreden Meisenaars

90% van de Meisenaars geeft aan dat ze graag in onze gemeente wonen. Hier mogen we terecht fier op zijn want Meise scoort daarbij hoger dan de centrumsteden, de regio Halle-Vilvoorde en het Vlaamse Gewest. Meisenaars geven aan zich bovengemiddeld gelukkig (84%) en gezond (75%) te voelen. Daarnaast zijn onze inwoners zeer tevreden over hun buurt (81%), de hoeveelheid groen in de buurt (81%) en in de gemeente (86%). Ook over hun woning zijn Meisenaars zeer tevreden (91%) en ongeveer 7 op 10 inwoners woont in een energiezuinige woning.

Vergeleken met 2020, tekenen we een stijging op over de tevredenheid van onze sport (75%)- en cultuur- (70%) voorzieningen. Meisenaars blijven consistent heel tevreden over onze bib (82%) en ook voor 2024 staan er opnieuw heel wat toffe activiteiten daar in de kijker. We merken ook een aantal sterke dalingen op over de tevredenheid rond activiteiten voor zowel senioren, jongeren als kinderen. De tevredenheid over onze onderwijsvoorzieningen blijft stabiel op 76%.

31% van onze inwoners heeft een niet-Belgische herkomst en ook de diversiteit in de vriendenkringen neemt langzaamaan toe. Het merendeel (56%) van de Meisenaars vindt dat het goed samenleven is met deze diversiteit en vindt het zinvol (59%) als er in onze gemeente ontmoetingsactiviteiten georganiseerd zouden worden om mensen met een andere herkomst beter te kunnen leren kennen.

Evoluties van onze diensten

We hebben sterk ingezet in het vernieuwen en klantvriendelijker maken van onze dienstverlening. We mogen trots zijn op een stevige stijging naar 68% (vergeleken met 59% in 2020) voor de tevredenheid over onze digitale diensten, die ook iets hoger is dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest.

Ook op het vlak van communicatie door het bestuur, vertrouwen in de politie en de hoeveelheid informatie die gegeven wordt door het bestuur merken we mooie stijgingen op vergeleken met 2020, die net boven het Vlaams gemiddelde liggen. 

De tevredenheid over de loketdiensten daalde van 70% in 2020 naar 67% in 2023. Aangezien de enquête in het voorjaar van 2023 werd afgenomen en het nieuwe dienstverleningsconcept pas van start is gegaan in juni 2023, waren de effecten van deze veranderingen nog niet voelbaar. We hopen in de nabije toekomst hier wel een positieve evolutie te zien door de invoering van de snelbalie, het werken op afspraak en de uitbreiding van de openingsuren van het onthaal dat intussen werd ingevoerd.

We zien een stijging in het aantal inwoners die bereid zijn om mee te praten over wat er gebeurt in onze gemeente en merken tegelijkertijd dat onze bewoners aangeven dat ze onvoldoende geconsulteerd worden. Naast de bestaande adviesraden (jeugd, senioren, cultuur, milieu, sport,...) en de verschillende informatie- en participatiemomenten bekijken we in 2024 hoe we verder kunnen inzetten op burgerparticipatie. We hopen dat dit ook meer het contact en het vertrouwen in het gemeentebestuur kan versterken.

Zorgen voor onze kwetsbaarste inwoners

Sinds 2020 zijn alle parameters rond betalingsmoeilijkheden gestegen voor onze gemeente. Er zijn dus meer Meisenaren die hun rekeningen rond wonen, zorg, telecom, school, voeding en opvang moeilijker tijdig kunnen betalen. Er zijn in Meise procentueel meer mensen die (heel) moeilijk rondkomen vergeleken met het Vlaams Gewest. Daarnaast biedt onze gemeente 3,3 (versus 6 in het Vlaams Gewest) sociale woningen aan per 100 huishoudens. Ook tekenen we een sterke stijging op qua prijzen voor woningen in onze gemeente. Voor gesloten en halfopen bebouwing is de stijging 36% vergeleken met 2020, voor een open bebouwing liep die op tot 105% in de afgelopen 3 jaar.

We herkennen in de cijfers voor Meise ook de gekende nationale problematieken van tekorten van huisartsen en tevredenheid over kinderopvang. Beide tevredenheidsindicatoren daalden met respectievelijk -26% en -14%. Deze moeilijkheden wegen in onze gemeente zwaarder door dan over het algemeen in het Vlaams Gewest en zijn dus een duidelijk signaal waar we zeer alert en bewust van moeten zijn om ons beleid verder op af te stemmen.

Ecologische voetafdruk van de Meisenaar

Qua milieubewuste initiatieven op zowel bestuurs- als particulier niveau scoren we op verschillende parameters lager dan het Vlaams Gewest. Zo stoten Meisenaars meer CO2-emissies uit per huishouden en particulier vervoer, hebben we relatief weinig laadpalen voor elektrische wagens, een lagere zuiveringsgraad van de riolering, meer kilogram restafval per inwoner en minder LED verlichting in het openbaar. Nochtans liet Incovo ons weten dat het effect van de invoering van de GFT-container en de PMD-zak zich stilaan laat voelen want de restafval cijfers zijn intussen dalende. Ook voor de LED verlichting in het openbaar, zijn we met een sterke opmars bezig en we herbekijken onze dorpskernen van Wolvertem en Meise met oog op duurzaam vervoer en dus extra laadpalen.

Er wordt meer groen in de buurt gerealiseerd door de inrichting van natuurgroenperkjes en er wordt gewerkt aan bosaanleg (bvb langs de Moorselstraat), als bosuitbreiding (Neromhof, Imde). We zorgen ook voor de dieren in en rondom Meise met een gepland ecoduct over de A12 en tenslotte zorgen we ook voor boscompensatie naar aanleiding van de sneltram.

Voor meer dan 75% van de verplaatsingen neemt de Meisenaar zijn wagen en 61% doet korte afstanden te voet of met de fiets. We kunnen verder inzetten op een betere aanleg van onze straten, voetpaden en voornamelijk fietsinfrastructuur zodat meer kinderen zich veilig naar school (39%) kunnen verplaatsen en inwoners veilig kunnen fietsen (41%). Zo kunnen we sinds kort gebruik maken van het nieuwe en veilige fietspad op de Nieuwelaan.

Toekomst

We hopen dat dit beknopt overzicht een inzicht geeft in leven in onze gemeente, in onze sterktes en onze werkpunten. Het lokaal bestuur blijft in elk geval verder werken aan projecten en thema’s die de leefbaarheid in onze gemeente nog kunnen verbeteren. Behalve de gegevens uit de bevraging, vind je in de gemeentemonitor ook heel wat registerdata (bijvoorbeeld uit het GIS of uit databanken). Op die manier wordt het inzicht per thema verruimd. De gemeentemonitor kwam tot stand in samenwerking met de Vlaamse Overheid. Je vindt alle cijfers op Gemeente in vogelvlucht | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be) of op Meise in Cijfers - Meise

Meise in beeld

Deel deze pagina