Burenbemiddeling

Ruzie met je buur?

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de gezinsleden of de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of de tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op de straat? Word je gepest of heb je last van roddels of scheldpartijen? Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar lukt het niet?

Dan kan burenbemiddeling je helpen!

Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie met je buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Opgelet: Burenbemiddeling treedt NIET in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt NIET tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist VOORKOMEN dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

Voorwaarden burenbemiddeling

 • Minstens één van de buren is een inwoner van de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend.
 • De gegevens van minimum de aanvrager zijn gekend door middel van de aanvraag tot bemiddeling.
 • De vraag om bemiddeling komt van één van de betrokken partijen zelf. Een ambtshalve aanvraag tot bemiddeling vanuit de politie of van een bevoorrechte partner (gemeentebestuur, CAW, OCMW) is niet mogelijk.
 • Er lopen geen juridische procedures over het conflict. Indien dit wel het geval zou zijn, dan moeten beide partijen bereid zijn om de juridische procedure op te schorten of stop te zetten in het voordeel van de burenbemiddeling.
 • Het betreft geen (intra)familiaal conflict.
 • Het is geen verticaal conflict, d.w.z. een conflict met een machtsverhouding, bijvoorbeeld: huurder-verhuurder, verkoper-consument, werkgever-werknemer.
 • Er liggen geen zware psychische of psychiatrische problemen aan de basis van het conflict.
 • De aanvrager die al eerder een aanvraag burenbemiddeling indiende, heeft recht op een nieuwe burenbemiddeling wanneer hij/zij zich in een nieuw conflict bevindt.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

 • Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling.
 • De dienst Burenbemiddeling neemt contact met je op om te luisteren naar je bezorgdheid.
 • De dienst Burenbemiddeling neemt contact op met je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
 • Als iedereen akkoord gaat, organiseren de burenbemiddelaars het gezamenlijk gesprek op een neutrale locatie (vb. gemeentehuis, cultuurcentrum).

Als alle partijden akkoord gaan met uitnodiging tot bemiddeling neemt de dienst Burenbemiddeling het initiatief om een afspraak te maken voor een gesprek tussen beide partijen in het bijzijn van de dienst Burenbemiddeling. 

De bemiddelaar neemt een neutrale positie in. Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen op een respectvolle wijze te verwoorden.

Burenbemiddeling is gratis en vrijwillig.

De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk.

Win-Win ook voor morgen

Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is, kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar.

Hoe kan je een beroep doen op burenbemiddeling?

Doe een aanvraag tot burenbemiddeling via het online formulier.

E-loket

 • Burenbemiddeling - aanvraagformulier

  Formulier

Deel deze pagina