Privacyverklaring gemeentebestuur Meise

Het gemeente- en OCMW-bestuur vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij vinden het essentieel om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR).

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Grondslagen van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • voor het naleven van een wettelijke verplichting
  • voor de uitvoering van een overeenkomst
  • de behartiging van een vitaal belang
  • de uitvoering van een taak van openbaar belang
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gaan hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers met persoonsgegevens discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Doorgeven van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij soms leveranciers van diensten in. Wij werken bijvoorbeeld samen met een firma voor de registratie van de inschrijvingen voor activiteiten en diensten of voor de opmaak van facturatie doen wij beroep op een boekhoudpakket van een externe firma. Dit zijn verwerkers. Met deze partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, zij moeten de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de opdracht van onze organisatie. De verwerkers moeten ook voldoende garanties bieden over het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking van persoonsgegevens conform de verordening gebeurt.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken of moeten we dit doen op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten.

Verder zullen we enkel persoonsgegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in een land behorende tot de Europese Unie.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze opdracht, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten onder de algemene verordening gegevensbescherming:

  • Informatie en inzage: je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken en hierover verder toelichting krijgen.
  • Rectificatie: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te corrigeren.
  • Bezwaar: voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Vergetelheid: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen tenzij hiervoor nog wettelijke redenen voorhanden zijn.

Om van je rechten gebruik te maken, kan je contact opnemen met het gemeente- en OCMW-bestuur via 02 892 20 00 of info@meise.be.

Wij laten binnen de twintig werkdagen weten wat er met jouw verzoek zal gebeuren.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: Gemeente- en OCMW-bestuur, Tramlaan 8, 1861 Meise.

Functionaris voor Gegevensbescherming: privacy@meise.be

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via secretariaat@meise.be of 02 892 20 05.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bestuursadministratie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina