Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks verkozen na zesjaarlijkse verkiezingen. In Meise zijn er 25 gemeenteraadsleden, het aantal is afhankelijk van het bevolkingscijfer.

De leden van het college (de burgemeester en vijf schepenen) maken deel uit van die 25 gemeenteraadsleden . Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.

De gemeenteraad vergadert doorgaans de derde maandag van de maand om 19u30 in de Raadszaal van het Administratief Centrum (Tramlaan 8, 1861 Meise). 

Iedereen die wil, mag de openbare zitting bijwonen. Bezoekers zijn welkom vanaf 19u. De persoonsgebonden zaken worden in een gesloten zitting na de publieke punten behandeld.

In 2024 gaan de gemeenteraadszittingen door op volgende momenten: 

 • maandag 15 januari
 • maandag 19 februari
 • maandag 18 maart
 • maandag 15 april
 • maandag 27 mei
 • maandag 24 juni
 • geen gemeenteraad in juli en augustus
 • maandag 2 september
 • maandag 21 oktober
 • maandag 18 november

Audio-opname gemeenteraad

De notulen van de gemeenteraadszittingen vermelden sinds januari 2019 nog steeds - zoals verplicht - de argumentatie, de stemming en het besluit, maar niet meer de volledige discussie tijdens de zitting. Die vind je terug in een audio-opname. Deze audio-opname kan je beluisteren via de knop 'audioverslag' rechts op deze pagina. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel aan de hand van de agenda bepaalde punten of zelfs bepaalde sprekers binnen een agendapunt selecteren.

Beslissingen van de gemeenteraad

Om je als burger te informeren over het beleid van de gemeente, publiceren we op de pagina 'Agenda en notulen' in toepassing van het decreet lokaal bestuur een lijst van genomen beslissingen door de gemeenteraad en de notulen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018.

Bekendmaking reglementen en verordeningen

Alle reglementen en verordeningen worden binnen de 10 kalenderdagen gepubliceerd op de gemeentelijke website.

In het papieren register staat een overzicht van deze bekendmakingen met vermelding van datum van het bestuursorgaan, de titel van de beslissing en en de datum van publicatie. Het papieren register is op zulke wijze opgesteld dat de authenticiteit van de aantekeningen gewaarborgd is en deze niet ongemerkt gewijzigd kunnen worden.

Burgerparticipatie

Verzoekschriften

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de algemeen directeur in te dienen.

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Vragenhalfuur – spreekrechtronde

De dag van en voorafgaandelijk aan de gemeenteraad wordt ‘een vragenhalfuur’ georganiseerd. Tijdens dit vragenhalfuur kunnen inwoners vragen aan de gemeenteraad stellen. Het vragenhalfuur maakt geen deel uit van de formele agenda van de gemeenteraad.

De beslissing over de ontvankelijkheid en de agendering van de vragen ingediend in het kader van het vragenhalfuur behoort toe aan de voorzitter van de gemeenteraad. Uiterlijk tien kalenderdagen voor de vergadering worden de vragen meegedeeld aan de algemeen directeur, die de vragen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter.

Voor zover als mogelijk, worden deze vragen beantwoord door de leden van het college van burgemeester en schepenen tijdens het eerstkomende vragenhalfuur. Indien de vragen niet kunnen worden beantwoord tijdens het eerstkomende vragenhalfuur zal dit schriftelijk gebeuren of mondeling tijdens het daaropvolgende vragenhalfuur. De gemeenteraadsleden zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens het vragenhalfuur.

Voorstellen van burgers

De inwoners hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten.

Dit initiatiefrecht moet, om ontvankelijk te zijn, worden gesteund door minstens 150 inwoners van de gemeente Meise ouder dan 18 jaar.

Het voorstel moet schriftelijk worden ingediend via een formulier dat hiertoe ter beschikking wordt gesteld door het gemeentesecretariaat.

Het voorstel moet bovendien:

 • De naam, de voornamen, de geboortedatum, de woonplaats en de handtekening bevatten van al diegenen die het voorstel indienen;
 • Een gemotiveerde nota bevatten waarin de voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening, waarvan de inschrijving op de agenda wordt gevraag, nader worden toegelicht. Bij deze nota worden ook alle eventuele bijkomende stukken gevoegd die de gemeenteraad kunnen voorlichten;
 • Bij aangetekende brief, per mail of met indiening tegen afgiftebewijs, aan het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ontvankelijkheid door na te gaan of aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

Het voorstel moet minstens 20 kalenderdagen voor de dag van de gemeenteraadszitting bij het college van burgemeester en schepenen toekomen om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad behandeld te kunnen worden. Komt het later toe, dan moet het – op voorwaarde dat het ontvankelijk is – op de agenda van de daaropvolgende gemeenteraadszitting worden geplaatst.

Vooraleer op de grond van het voorstel in te gaan, moet de gemeenteraad steeds vooraf uitspraak doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het voorstel vermelde voorstellen en vragen. Als de gemeenteraad zich bevoegd acht, kunnen vervolgens – indien zij dit wensen – de indiener(s) van de voorstellen en vragen een beknopte toelichting geven.

Daarna volgt een debat waarbij de verschillende politieke fracties aan bod komen. Ten slotte formuleert de gemeenteraad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan de voorstellen of vragen wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Openbaarheid

Je hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke beslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

Om documenten aan te vragen bij de Gemeente Meise hoef je niet van Meise te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. 

 • Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8 – 1860 Meise.
 • Een aanvraag kan ook per mail (openbaarheid@meise.be)

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

In de aanvraag vermeld je:

 • naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
 • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
 • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

De aanvraag wordt ingeschreven in een register.

Nadat je aanvraag wordt ingeschreven in het register, zal deze uiterlijk binnen de 20 dagen worden beantwoord. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).

Wanneer niet tijdig op je aanvraag wordt geantwoord of wanneer je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kan je beroep indienen bij:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur

Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

02 553 57 03 
openbaarheid@vlaanderen.be

Je hebt daarvoor een termijn van dertig kalenderdagen. Meer informatie vind je op de website van het agentschap binnenlands bestuur via de klachtenwegwijzer.

Livestream

Bepaalde zittingen konden omwille van de coronamaatregelen niet fysiek doorgaan. Deze raden konden online gevolgd worden via de Livestream

Openingsuren & contact

Tel.
02 892 20 05
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
bestuursadministratie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina