Raad voor maatschappelijk welzijn

De OCMW-raad komt in principe bijeen op de derde maandag van de maand om 20 uur in de raadszaal van het Administratief Centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise.
 
De vergaderingen van de OCMW-raad zijn in principe toegankelijk voor publiek. De persoonsgebonden zaken worden in een geheime zitting na de publieke punten behandeld.

Audio-opname

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden sinds januari 2019 nog steeds - zoals verplicht - de argumentatie, de stemming en het besluit, maar niet meer de volledige discussie tijdens de zitting. Die vind je terug in een audio-opname. Deze audio-opname kan je beluisteren via de knop 'audioverslag' rechts op deze pagina. Je kan ofwel de hele zitting beluisteren, ofwel aan de hand van de agenda bepaalde punten of zelfs bepaalde sprekers binnen een agendapunt selecteren.

Op die manier verhogen we de openbaarheid en transparantie van de zittingen. De notulen kunnen sneller worden afgewerkt en de beslissingen zijn dus sneller beschikbaar. Bovendien zien de notulen er eenvoudiger en leesbaarder uit.

Besluitenlijst door de raad voor maatschappelijk welzijn 

Om je als burger actief te informeren over het beleid van het OCMW, wordt bij 'agenda en verslag' rechts op deze pagina, in toepassing van het decreet lokaal bestuur een lijst gepubliceerd van maandelijks genomen beslissingen door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitzonderingen vermeld in het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018.

Je hebt steeds de mogelijkheid om een officieel uittreksel uit het notulenboek van een specifieke raadsbeslissing op te vragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

Om documenten aan te vragen bij de gemeente Meise hoef je niet van Meise te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. 

  • Dit kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8, 1860 Meise.
  • Een aanvraag kan ook per mail (openbaarheid@meise.be)

Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

In de aanvraag vermeld je:

  • naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet)
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben)
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

De aanvraag wordt ingeschreven in een register.

Nadat je aanvraag wordt ingeschreven in het register, zal deze uiterlijk binnen de 20 dagen worden beantwoord. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).

Wanneer niet tijdig op je aanvraag wordt geantwoord of wanneer je aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kan je beroep indienen bij:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur

Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

02 553 57 03 
openbaarheid@vlaanderen.be

Je hebt daarvoor een termijn van dertig kalenderdagen. Meer informatie vind je op de website van het agentschap binnenlands bestuur via de klachtenwegwijzer.