Wijziging abonnement voor standplaats op een openbare markt (uitbreiding, overdracht…)

Overdracht

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever
  • en de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie KAN aangevraagd worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen.
  • binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
  • De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen beschikken (cf. art. 2 van dit reglement).

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat:

  • de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente, uit te oefenen.
  • Als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden wordt.

Uitbreiding

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement zullen met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd worden in het register van kandidaturen:

  • personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;
  • personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
  • personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
  • de externe kandidaten.

Meer info

Organisatie van ambulante activiteiten | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

 

Openingsuren & contact

Lokale economie
adres
Tramlaan 81861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 20 90
Fax fax
02 270 02 61
e-mail
lokaleeconomie@meise.be

Openingsuren

Vandaag 8.30 - 12 uur en 13.30 - 15.30 uur

Deel deze pagina