Zonaal politiereglement Politiezone K-L-M (GR 16/05/2022 en gepubliceerd op website op 24/05/2022)

In Meise en Kapelle-op-den-Bos ging op 1 juli 2022 een gezamenlijk nieuw algemeen politiereglement in. 

Een algemeen politiereglement (APR) regelt de aspecten van openbare orde en openbare veiligheid op gemeentelijk vlak. Je vindt er de regelgeving over onder andere geluidsoverlast, dierenwelzijn, evenementen en milieu in terug.

De gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise waren samen met de politie vragende partij voor een gezamenlijk politiereglement. De voorbije twee jaar werd achter de schermen nauw samengewerkt om samen een volledig nieuw en uniform politiereglement op te stellen. Naast het politiereglement werd meteen ook het reglement voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op punt gesteld.

Algemeen politiereglement:

Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden:

Openbaar domein

Speelstraten

Straten die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag indienen om tijdens de zomermaanden een speelstraat te worden. Een speelstraat inrichten is mogelijk in juli en augustus tussen 10u en 20u met een maximum van 14 dagen per maand.

Tegeltuintjes

Mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen kunnen op de openbare weg tegeltuintjes ter verfraaiing van het straatbeeld worden aangelegd.

Opladen elektrische voertuigen op openbaar domein

Het is nu mogelijk om je elektrische wagen te laden vanuit je eigen woning. Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor een kabel over het voetpad leggen.

Procedure inname openbaar domein

In het algemeen politiereglement is de procedure voor aanvraag van inname openbaar domein toegevoegd. Hierin staat opgenomen wanneer je welke innames van openbaar domein moet aanvragen, welke zaken in je aanvraag moeten staan en onder welke voorwaarden dit kan.

Horeca en evenementen

Sluitingsuur

Het sluitingsuur voor horecazaken en evenementen is vastgelegd. In de nacht van vrijdag op zaterdag, van zaterdag op zondag en de nacht voor een wettelijke feestdag is het sluitingsuur vastgelegd op 3 uur. De andere nachten op 1 uur.

Aanvragen van evenementen

Organiseer je een evenement? Vraag dit dan tijdig aan bij je gemeente. Afhankelijk van of het evenement doorgaat op openbaar domein of privaat domein, van het verwachte aantal deelnemers, of er een vergunning nodig is voor sterke drank of een afwijking op de geluidsnormen en of het om een binnen- of buitenevenement gaat, moet je een activiteit 12 weken of 6 weken op voorhand aanvragen of 48 uur op voorhand melden.

De verenigingen, horeca- en zaaluitbaters kregen hierover denodige informatie.

Terrassen voor horeca

Horecazaken kunnen een toelating aanvragen zowel om een zomerterras als om een winterterras te plaatsen.

Rust

Werktuigen

Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers, bosmaaiers of andere werktuigen is alleen toegestaan van 1 april tot en met 31 oktober tussen 7u en 22u en van 1 november tot en met 31 maart tussen 7u en 20u. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruikvan dergelijke toestellen niet toegestaan.

Vuurwerk

Vuurwerk is verboden, zowel op openbaar als op privaat domein. Ook wensballonnen zijn verboden.

Warmtepompen

Om geluidshinder voor omwonenden te beperken, is in woongebied de plaatsing in open lucht van een buitenunit met ventilatoren van een airconditioning, warmtepomp of koelgroep verboden, tenzij aan minstens een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de buitenunit wordt geplaatst op minimum 5 metervan de dichtstbij gelegen woning
  • het in open lucht gemeten geluidsniveau terhoogte van de buitenunit bedraagt maximum
    35 dB(A).

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Dankzij het vernieuwde algemeen politiereglement, kunnen Meise en Kapelle-op-den-Bos ook samenwerken in de strijd tegen bepaalde vormen van overlast binnen onze samenleving. Hiertoe werd het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS) opgemaakt.

Een gemeentelijke administratieve sanctie is een bestraffing, zoals bijvoorbeeld een administratieve geldboete of een bemiddelingsprocedure waardoor de overtreder de schade moet herstellen, die wordt opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen. Dankzij GAS is het voor politie en gemeente mogelijk om korter op de bal te spelen bij kleine criminaliteit en bepaalde vormen van overlast (GAS-1, bv. Hondenpoep, sluikstorten, wildplassen).

De gemeenten hebben ook een protocolakkoord afgesloten met het parket Halle-Vilvoorde waardoor bepaalde inbreuken die onder het strafrecht vallen (GAS-2 en GAS-3, bijvoorbeeld het vernielen van voertuigen en andere goederen, nachtlawaai, …) snel en efficiënt door de gemeente gesanctioneerd kunnen worden.

Ook bepaalde inbreuken tegen de verkeersveiligheid kunnen snel en kordaat aangepakt worden via GAS-4 (bv. parkeren op een zebrapad of eenkusje-en-weg zone).

Het volledige GAS-reglement kan je terugvinden op de gemeentelijke website.

Administratieve inbreuken kunnen nu ook door andere personen dan de politie worden vastgesteld, bijvoorbeeld door gemeenteambtenaren. In Meise zijn GAS-vaststellers aan het werk. Bij bepaalde vormen van ontoelaatbare overlast kan een GAS-vaststeller een vaststelling doen die een gemeentelijke administratieve sanctie tot gevolg heeft. De gemeenten werken ook aan sensibiliserende campagnes en zetten gemeenschapswachten in ompreventief problemen in de samenleving aan te pakken.

Politiereglement vanaf 1 juli 2022

Deel deze pagina