Coronavirus: regelgeving horeca- en handelszaken vanaf 1 december 2020

Het overlegcomité van 28 november besliste dat vanaf 1 december 2020 de niet-essentiële handelszaken die goederen aanbieden opnieuw open mogen onder bepaalde voorwaarden.

Handelszaken die diensten aanbieden zoals niet-medische contactberoepen en de horecazaken moeten nog gesloten blijven. 

Aanbieden van goederen

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen hun activiteiten hervatten. Zij moeten de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministrieel besluit naleven: 

 1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig
  en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de
  personeelsleden een passende opleiding;
 2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of uitsluitend op afspraak werkt;
 4. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
 5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
 6. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
 7. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 8. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
 9. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter
  beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
 10. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 11. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
 12. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en
  personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 13. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften
  bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 14. Er wordt individueel gewinkeld met uitzondering van de minderjarigen van het eigen
  huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene. Er is ook een uitzondering voorzien voor de bezoeken op afspraak.

Aanbieden van diensten

Gesloten

Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden. Bijgevolg blijven de volgende ondernemingen (of onderdelen van ondernemingen) in elk geval gesloten:

 • schoonheidssalons;
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • kapperszaken en barbiers;
 • tatoeage- en piercingsalons.

Open

Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de
bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden, ook aan huis, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening, etc. Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.

Voor de dienstverleners die hun activiteiten mogen hervatten, variëren de maatregelen die van
toepassing zijn in functie van ofwel de plaats ofwel de dienst die wordt aangeboden:

A. Ter plaatse

In de voor het publiek toegankelijke plaatsen van de onderneming of de vereniging kunnen de
dienstverleners hun diensten aan consumenten aanbieden, mits respect voor de hierboven beschreven veertien minimale regels.

B. Aan huis

Enkel de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die als noodzakelijk beschouwd worden voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (zoals opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit), mogen hun diensten bij de consumenten in huis aanbieden (bijvoorbeeld advocaten, architecten, loodgieters en chauffagisten,…), mits naleving van de social distancing maatregelen.

C. In de openbare ruimte

Indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing, gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal drie andere personen (ouder dan 12 jaar) tegelijkertijd. Zo kan bijvoorbeeld een privécoach met drie klanten buiten trainen, en kan een fotograaf buiten een sessie organiseren met drie klanten.

Markt

De wekelijkse markt kan doorgaan, zowel voor de verkoop essentiële als niet-essentiële goederen. 

Elke markt moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De voorwaarden zoals bepaald door de lokale overheid;
 • De regels van social distancing worden gerespecteerd;
 • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam;
 • Marktkramers zijn verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor de klanten wanneer de lokale overheid het oplegt of in alle situaties waar het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
 • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door de bevoegde gemeentelijke overheid. De marktkramers stellen eveneens handgels ter beschikking aan hun klanten;
 • Het nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, take-away blijft toegelaten;
 • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
 • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan voor de markt opgesteld, met afzonderlijke in- en
  uitgangen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt
  toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt;
 • Bovendien wordt er individueel gewinkeld en gedurende een periode van maximum 30
  minuten. Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, vergezellen

Kermissen, rommelmarkten, brocantes, jaarmarkten, kerstmarkten en winterdorpen blijven verboden.

Horeca

Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten tot en met 15 januari 2021, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20.00 uur.

Verschillende horecazaken in Meise organiseren afhaal of levering aan huis. 

Zelf een horeca- of handelszaak die afhaal of levering aan huis organiseert: laat het ons weten en we nemen je mee op in de lijst. 

Volgende inrichtingen kunnen openblijven:

 • Alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere
  gemeenschappelijke faciliteiten. De vakantieparken, bungalowparken en campings zijn gesloten
  vanaf 3 november 2020;
 • De grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder
  vallen onder andere de bedrijfs-, ziekenhuis-, gevangenis-, school- en rusthuisrestaurants;
 • Collectieve faciliteiten voor dak- en thuislozen;
 • De eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens;
 • Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen.

Huis-aan-huis-verkoop

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden. Het aan huis leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen blijft toegelaten.

regelgeving horeca en handelszaken vanaf 1 december 2020

Deel deze pagina