Stookoliepremie

Voor wie?

Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Dat zijn:
 • WIGW (weduwe(naar), invalide, gepensioneerde, wees)
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werkloze (meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen of op het gewaarborgde inkomen voor bejaarde (IGO of GIB)
 • gerechtigde op een uitkering voor personen met een handicap
 • leefloongerechtigde
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon.
 
Daarnaast is het gezinsinkomen lager dan of gelijk aan deze van categorie 2.

Categorie 2: personen met een begrensd inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan € 20.763,88 verhoogd met € 3.843,96 per persoon ten laste. (Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto-jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen dat lager is dan € 3.410).
 
Als je eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen, uitgezonderd de woning waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.

Categorie 3: personen met schuldoverlast

Personen die in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling zijn en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Welke brandstof?

Je komt in aanmerking voor de stookoliepremie als je verwarmt met één van volgende brandstoffen:
 • huisbrandolie in bulk
 • huisbrandolie aan de pomp
 • verwarmingspetroleum aan de pomp (type c)
 • bulkpropaangas.

De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari en 31 december. 

 
Je komt niet in aanmerking voor de stookoliepremie als je verwarmt met één van volgende brandstoffen:
 • aardgas via een aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas
 • butaangas in gasflessen.

Wanneer aanvragen en hoe?

Je moet je aanvraag binnen een termijn van 60 dagen na leveringsdatum van de brandstof indienen. Dit kan op afspraak bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst (tel: 02 892 21 70) of via e-mail: socialedienst@ocmwmeise.be
 
Vul het formulier aanvraag verwarmingstoelage (onderaan deze pagina) in en verstuur het naar socialdienst@ocmwmeise.be of per post naar OCMW Meise, t.a.v. de sociale dienst, Godshuisstraat 33, 1861 Meise. 
 
Hulp of meer informatie nodig? Bel naar 02 892 21 70. 

Hoeveel bedraagt de stookoliepremie?

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de brandstofsoort en de prijs per liter zoals vermeld op je factuur.
 
Voor brandstoffen geleverd in bulk, kan de toelage schommelen tussen € 0,14 en € 0,20 per liter.
In ieder geval is de toelage beperkt tot 1.500 liter per jaar en per gezin dat in dezelfde woning verblijft. De toelage kan nooit hoger zijn dan € 300.
 
Voor brandstoffen gekocht aan de pomp of verwarmingspetroleum (type c), is een forfaitaire toelage van € 210 voorzien.

Welke documenten breng je mee?

 • leveringsfactuur (als je in een gebouw woont met meerdere appartementen, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
 • betalingsbewijs van de factuur
 • identiteitskaart
 • klevertje van de mutualiteit
 • bewijs van het kadastraal inkomen van een andere dan de eigen woning (het meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing)
 • beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de schuldbemiddelaar (enkel voor categorie 3).

Om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen vragen we je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden rechtstreeks elektronisch op bij de FOD Financiën. We contacteren je als aanvullende gegevens nodig zijn. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst
adres
Godshuisstraat 331861 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02 892 21 70
Fax fax
02 892 21 59
e-mail
socialedienst@meise.be

Heb je hulp nodig van de sociale dienst? Vul het aanvraagformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Deel deze pagina