Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Interesse in Ruimtelijke Ordening? Stel je kandidatuur voor de GECORO!

Bericht van 01 april ’19
Hoe moet de openbare ruimte in Meise benut worden? Hoe kunnen we in de toekomst bouwen en waar voorzien we groene ruimte? Heb jij hierover een mening? Dan is zetelen in de GECORO iets voor jou.

De gemeente Meise is op ZOEK naar gemotiveerde kandidaten voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO):

 • 4 effectieve deskundigen en 4 plaatsvervangers.
 • 9 Kandidaten voorgedragen door de volgende maatschappelijke geledingen:
  • verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen of handelaars met uitsluiting van verenigingen van landbouwers (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • verenigingen voor landbouwers (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • verenigingen die zich inzetten voor sport (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • verenigingen voor werknemers (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • verenigingen voor milieu- en/of natuur (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • verenigingen voor senioren (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • socio-culturele verenigingen (1 effectieve leden, 1 plaatsvervangers),
  • verenigingen die zich inzetten voor erfgoed (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger),
  • verenigingen die zich inzetten voor kinderen, jongeren en jeugd binnen de gemeente (1 effectief lid, 1 plaatsvervanger).

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen, het gemeentelijk structuurplan, planologische attesten, …

Deze commissie wordt opnieuw samengesteld naar aanleiding van de legislatuurwisseling. 

Met het oog op een evenwichtige man-vrouwverhouding binnen de commissie wordt aan de verenigingen uitdrukkelijk gevraagd om vertegenwoordigers van de twee geslachten aan bod te laten komen (indien het effectief lid van het mannelijk geslacht is, als plaatsvervanger een persoon van het vrouwelijk geslacht voor te stellen of andersom) en minimum 3 representatieve kandidaten per te verkiezen lidmaatschap voor te dragen.

De kandidatuurstelling moet gebeuren aan de hand van een curriculum vitae en een korte tekst waaruit blijkt dat de (voorgedragen) kandidaten beantwoorden aan de hiernavolgende profielomschrijving :

 • Voeling hebben met wat in de gemeente leeft.
 • Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen.
 • Minstens vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken.
 • Beroepsmatig geen (vastgoed)-belangen hebben of nastreven in de gemeente.
 • Voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering.
 • Communicatievaardig, luisterbereidheid.
 • Beseffen dat ruimte beperkt en schaars is.

Stuur ons je curriculum vitae met motivatie voor 12 juni 2019, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Tramlaan 8, 1861 Meise

Je wordt na de definitieve samenstelling van de GECORO op de hoogte gebracht of je kandidatuur als deskundige/voordracht door een vereniging al of niet weerhouden werd.

Nieuwsoverzicht
Meise

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw
adres
Tramlaan 81861 Meise
Tel.
02/892 20 40 (secretariaat)
Fax fax
02/270 02 61
e-mail
ruimtelijkeordening@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Lees meer artikels over